QU là gì? Ý nghĩa của từ qu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

QU là gì? Ý nghĩa của từ qu

QU là gì ?

QU là “Quechua language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ QU

QU có nghĩa “Quechua language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Quechua”.

QU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QU là “Quechua language”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QU:
+ EWE: Ewe language (Ngôn ngữ ewe).
+ DA: Danish language (Tiếng Đan Mạch).
+ EO: Esperanto language (Ngôn ngữ Esperanto).
+ COBOL: COmmon Business-Oriented Language (Ngôn ngữ thương mại thông dụng).
+ SNOBOL: StriNg Oriented symBOlic Language (Ngôn ngữ cộng hưởng hướng StriNg).
+ BSL: British Sign Language (Ngôn ngữ ký hiệu Anh).
+ HTML: HyperText Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản).
+ KG: Kongo language (Ngôn ngữ Kongo).
...

Post Top Ad