IJN là gì? Ý nghĩa của từ ijn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

IJN là gì? Ý nghĩa của từ ijn

IJN là gì ?

IJN là “Imperial Japanese Navy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IJN

IJN có nghĩa “Imperial Japanese Navy”, dịch sang tiếng Việt là “Hải quân Đế quốc Nhật Bản”.

IJN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IJN là “Imperial Japanese Navy”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IJN:
+ NAVTACNET: Navy Tactical Network (Mạng chiến thuật Hải quân).
+ NOLF: Navy OutLying Field (Hải quân OutLying Field).
+ JPY: Japanese yen (Yên Nhật).
+ JANUS: Joint Army Navy Uniform Simulation (Mô phỏng Đồng phục Hải quân Liên quân).
+ USN: United States Navy (Hải quân Hoa Kỳ).
+ JY: Japanese Yen (Yen Nhật).
...

Post Top Ad