BOGOF là gì? Ý nghĩa của từ bogof - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

BOGOF là gì? Ý nghĩa của từ bogof

BOGOF là gì ?

BOGOF là “Buy One, Get One Free” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BOGOF

BOGOF có nghĩa “Buy One, Get One Free”, dịch sang tiếng Việt là “Mua một tặng một”.

BOGOF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BOGOF là “Buy One, Get One Free”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BOGOF:
+ TMTOWTDI: There's Than One Way To Do It (Có hơn một cách để làm điều đó).
+ FLAC: Free Legal Advice Centres (Các Trung tâm Tư vấn Pháp luật Miễn phí).
+ FOT: Free On Truck (Miễn phí trên xe tải).
+ FLQ: Free Legal Questions (Câu hỏi pháp lý miễn phí).
+ CL: One Hundred and Fifty (Một trăm năm mươi).
+ NOTAFLOF: No One Turned Away For Lack Of Funds (Không một ai quay lưng vì thiếu vốn).
...

Post Top Ad