PX là gì? Ý nghĩa của từ px - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

PX là gì? Ý nghĩa của từ px

PX là gì ?

PX là “Post eXchange” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PX

PX có nghĩa “Post eXchange”, dịch sang tiếng Việt là “Đăng eXchange”.

PX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PX là “Post eXchange”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PX:
+ MEM: Message Exchange Mechanism (Cơ chế trao đổi tin nhắn).
+ ASX: Australian Securities Exchange (Sở giao dịch chứng khoán Úc).
+ OME: Osaka Mercantile Exchange.
+ PO: Post Office (Bưu điện).
+ DEM: Data Exchange Mechanism (Cơ chế trao đổi dữ liệu).
...

Post Top Ad