GBR là gì? Ý nghĩa của từ gbr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

GBR là gì? Ý nghĩa của từ gbr

GBR là gì ?

GBR là “Guided Bone Regeneration” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GBR

GBR có nghĩa “Guided Bone Regeneration”, dịch sang tiếng Việt là “Tái tạo xương có hướng dẫn”.

GBR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GBR là “Guided Bone Regeneration”.

Một số kiểu GBR viết tắt khác:
+ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GBR:
+ EAFUS: Everything Added to Food in the United States (Mọi thứ được thêm vào thực phẩm ở Hoa Kỳ).
+ GFW: Great Firewall of China (Tường lửa lớn của Trung Quốc).
+ UNCLOS: United Nations Convention on the Law of the Sea (Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển).
+ AGW: Autonomous Guided Weapon (Vũ khí có hướng dẫn tự trị).
+ LR-ATGW: Long-Range Anti-Tank Guided Weapon (Vũ khí dẫn đường chống tăng tầm xa).
+ UBC: United Baptist Church (Nhà thờ United Baptist).
...

Post Top Ad