BRFSS là gì? Ý nghĩa của từ brfss - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

BRFSS là gì? Ý nghĩa của từ brfss

BRFSS là gì ?

BRFSS là “Behavioral Risk Factor Surveillance System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BRFSS

BRFSS có nghĩa “Behavioral Risk Factor Surveillance System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống giám sát các yếu tố rủi ro hành vi”.

BRFSS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BRFSS là “Behavioral Risk Factor Surveillance System”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BRFSS:
+ JTRS: Joint Tactical Radio System (Hệ thống vô tuyến chiến thuật chung).
+ MILES: Multiple Integrated Laser Engagement System (Nhiều hệ thống can thiệp bằng laser tích hợp).
+ AWACS: Airborne Warning And Control System (Hệ thống kiểm soát và cảnh báo trên không).
+ MOSS: Moving Object Support System (Hệ thống hỗ trợ đối tượng di chuyển).
+ 3G: Third-generation mobile telephone system (Hệ thống điện thoại di động thế hệ thứ ba).
+ C2IS: Command and Control Information System (Hệ thống thông tin chỉ huy và điều khiển).
+ JTIDS: Joint Tactical Information Distribution System (Hệ thống phân phối thông tin chiến thuật chung).
...

Post Top Ad