OM là gì? Ý nghĩa của từ om - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

OM là gì? Ý nghĩa của từ om

OM là gì ?

OM là “Oman” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OM

OM có nghĩa “Oman”, dịch sang tiếng Việt là “Oman”.

OM là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng OM là “Oman”.

Một số kiểu OM viết tắt khác:
+ Olympique de Marseille.
+ Oromo language: Ngôn ngữ Oromo.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OM:
+ HPGL: Hewlett-Packard Graphics Language (Ngôn ngữ đồ họa Hewlett-Packard).
+ ONERA: Office national d'études et de recherches aérospatiales.
+ II: Sichuan Yi language (Ngôn ngữ Tứ Xuyên Yi).
+ MON: Mongolian language (Tiếng Mông Cổ).
+ SEAT: Sociedad Española de Automóviles de Turismo.
+ ROH: Romansh language (Ngôn ngữ Romansh).
...

Post Top Ad