NORELPREF là gì? Ý nghĩa của từ norelpref - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

NORELPREF là gì? Ý nghĩa của từ norelpref

NORELPREF là gì ?

NORELPREF là “No religious preference” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NORELPREF

NORELPREF có nghĩa “No religious preference”, dịch sang tiếng Việt là “Không có sở thích tôn giáo”.

NORELPREF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NORELPREF là “No religious preference”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NORELPREF:
+ ANTY: Acronyms, No Thank You (Từ viết tắt, Không, Cảm ơn).
+ NMN: No middle name (Không có tên đệm).
+ N/T: No Text (Không có văn bản).
+ FONSI: Finding of No Significant Impact (Phát hiện không có tác động đáng kể).
+ NFG: No F*cking Good (Không chết tiệt tốt).
+ NTY: No Thank You (Không cám ơn).
+ NOTAFLOF: No One Turned Away For Lack Of Funds (Không một ai quay lưng vì thiếu vốn).
...

Post Top Ad