NOPA là gì? Ý nghĩa của từ nopa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

NOPA là gì? Ý nghĩa của từ nopa

NOPA là gì ?

NOPA là “National Office Products Alliance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NOPA

NOPA có nghĩa “National Office Products Alliance”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh Sản phẩm Văn phòng Quốc gia”.

NOPA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NOPA là “National Office Products Alliance”.

Một số kiểu NOPA viết tắt khác:
+ National Office Products Association: Hiệp hội Sản phẩm Văn phòng Quốc gia.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NOPA:
+ AABP: American Association of Bovine Practitioners (Hiệp hội những người hành nghề chăn bò Hoa Kỳ).
+ TIAA-CREF: Teachers Insurance and Annuity Association – College Retirement Equities Fund (Hiệp hội bảo hiểm giáo viên và hàng năm - Quỹ cổ phần hưu trí của trường đại học).
+ NASS: National Association of Secretaries of State (Hiệp hội thư ký quốc gia của tiểu bang).
+ OIOC: Oriental & India Office Collections (Bộ sưu tập Văn phòng Phương Đông & Ấn Độ).
+ OTA: Office of Technology Assessment (Văn phòng Đánh giá Công nghệ).
+ NAC: National Agency Check (Kiểm tra Cơ quan Quốc gia).
...

Post Top Ad