BTO là gì? Ý nghĩa của từ bto - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

BTO là gì? Ý nghĩa của từ bto

BTO là gì ?

BTO là “Built To Order” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BTO

BTO có nghĩa “Built To Order”, dịch sang tiếng Việt là “Được xây dựng để đặt hàng”.

BTO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BTO là “Built To Order”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BTO:
+ OQ: Order Quantity (Số lượng đặt hàng).
+ ORBAT: Order of Battle (Thứ tự trận chiến).
+ NWO: New World Order (Trật tự thế giới mới).
+ ACO: Airspace Control Order (Lệnh kiểm soát vùng trời).
+ DBE: Dame Commander of the Order of the British Empire.
+ QDRO: Qualified domestic relations order (Đủ điều kiện quan hệ trong nước đặt hàng).
+ KGO: Knight of the Guelphic Order of Hanover (Hiệp sĩ của Guelphic Order of Hanover).
...

Post Top Ad