CCII là gì? Ý nghĩa của từ ccii - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

CCII là gì? Ý nghĩa của từ ccii

CCII là gì ?

CCII là “Command and Control Information Infrastructure” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CCII

CCII có nghĩa “Command and Control Information Infrastructure”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở hạ tầng thông tin chỉ huy và điều khiển”.

CCII là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCII là “Command and Control Information Infrastructure”.

Một số kiểu CCII viết tắt khác:
+ Community Capital Investment Initiative: Sáng kiến đầu tư vốn cộng đồng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CCII:
+ JCL: Job Control Language (Ngôn ngữ kiểm soát công việc).
+ PMCS: Power Management Control System (Hệ thống kiểm soát quản lý nguồn điện).
+ SIGMET: Significant Meteorological Information (Thông tin khí tượng quan trọng).
+ RCS: Reaction Control System (Hệ thống kiểm soát phản ứng).
+ PKI: Public Key Infrastructure (Cơ sở hạ tầng khóa công khai).
+ MCT: Movement Control Team (Đội Kiểm soát Phong trào).
+ ICF: Intelligent Community Forum (Diễn đàn cộng đồng thông minh).
...

Post Top Ad