CCP là gì? Ý nghĩa của từ ccp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

CCP là gì? Ý nghĩa của từ ccp

CCP là gì ?

CCP là “Casualty Collection Point” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CCP

CCP có nghĩa “Casualty Collection Point”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm thu gom thương vong”.

CCP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCP là “Casualty Collection Point”.

Một số kiểu CCP viết tắt khác:
+ Communications Checkpoint: Trạm kiểm soát thông tin liên lạc.
+ Contingency Communications Package: Gói truyền thông dự phòng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CCP:
+ CARP: Computed Air Release Point (Điểm thoát khí được tính toán).
+ PG: Point guard (Bảo vệ điểm).
+ RPM: Red Hat Package Manager (Quản lý gói Red Hat).
+ PUP: Pull-Up Point (Điểm kéo lên).
+ XP: EXperience Point.
+ CPT: Contingency Planning Team (Nhóm lập kế hoạch dự phòng).
+ TCCCS: Tactical Command, Control, and Communications System (Hệ thống chỉ huy, điều khiển và liên lạc chiến thuật).
...

Post Top Ad