CCSIL là gì? Ý nghĩa của từ ccsil - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

CCSIL là gì? Ý nghĩa của từ ccsil

CCSIL là gì ?

CCSIL là “Command and Control Simulation Interface Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CCSIL

CCSIL có nghĩa “Command and Control Simulation Interface Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ giao diện mô phỏng lệnh và điều khiển”.

CCSIL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCSIL là “Command and Control Simulation Interface Language”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CCSIL:
+ TAM: Tamil language (Ngôn ngữ Tamil).
+ SOCOM: Special Operations Command (Bộ chỉ huy hoạt động đặc biệt).
+ KY: Kyrgyz language (Ngôn ngữ Kyrgyzstan).
+ ACCS: Air Communications and Control Squadron (Phi đội Liên lạc và Kiểm soát Hàng không).
+ NBL: Southern Ndebele language (Ngôn ngữ Nam Ndebele).
+ ELL: English Language Learner (Người học tiếng Anh).
+ AV: Avar language (Ngôn ngữ Avar).
...

Post Top Ad