SEU là gì? Ý nghĩa của từ seu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

SEU là gì? Ý nghĩa của từ seu

SEU là gì ?

SEU là “Single Event Upset” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SEU

SEU có nghĩa “Single Event Upset”, dịch sang tiếng Việt là “Sự kiện đơn Upset”.

SEU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SEU là “Single Event Upset”.

Một số kiểu SEU viết tắt khác:
+ Slightly Enriched Uranium: Hơi giàu Uranium.
+ Special Evidence Unit: Đơn vị bằng chứng đặc biệt.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SEU:
+ FX: Special Effect (Hiệu ứng đặc biệt).
+ UA: Unit of Action (Đơn vị hành động).
+ AU: Astronomical Unit (Đơn vị Thiên văn).
+ ECU: European Currency Unit (Đơn vị tiền tệ châu Âu).
+ CFU: Colony Forming Unit in Microbiology (Đơn vị hình thành khuẩn lạc trong vi sinh).
+ LEU: Low-Enriched Uranium (Uranium làm giàu thấp).
...

Post Top Ad