CGF là gì? Ý nghĩa của từ cgf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

CGF là gì? Ý nghĩa của từ cgf

CGF là gì ?

CGF là “Computer-Generated Forces” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CGF

CGF có nghĩa “Computer-Generated Forces”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng do máy tính tạo ra”.

CGF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CGF là “Computer-Generated Forces”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CGF:
+ USJFCOM: United States Joint Forces Command (Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Hoa Kỳ).
+ IDF: Israel Defense Forces (Lực lượng Phòng vệ Israel).
+ PDF: Panama Defense Forces (Lực lượng Phòng vệ Panama).
+ NAVEUR: Naval Forces U.S. European Command (Lực lượng Hải quân Bộ Tư lệnh Châu Âu của Hoa Kỳ).
+ EDF: Eritrean Defence Forces (Lực lượng Phòng vệ Eritrean).
+ HRF: High Readiness Forces (Lực lượng sẵn sàng cao).
...

Post Top Ad