EOS là gì? Ý nghĩa của từ eos - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

EOS là gì? Ý nghĩa của từ eos

EOS là gì ?

EOS là “Earth Observation Satellite” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EOS

EOS có nghĩa “Earth Observation Satellite”, dịch sang tiếng Việt là “Vệ tinh quan sát Trái đất”.

EOS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EOS là “Earth Observation Satellite”.

Một số kiểu EOS viết tắt khác:
+ Electro-Optical System: Hệ thống điện quang.

Gợi ý viết tắt liên quan đến EOS:
+ IBDS: Integrated Biological Detection System (Hệ thống phát hiện sinh học tích hợp).
+ FORTRAN: The IBM Mathematical FORmula TRANslating System (Hệ thống TRẦN LẬP TOÁN FORmula của IBM).
+ ECS: Emergency Contact System (Hệ thống liên lạc khẩn cấp).
+ DICASS: DIrectional Command Activated Sonobuoy System (Hệ thống Sonobuoy kích hoạt lệnh DIrectional).
+ MGS: Mobile Gun System (Hệ thống súng di động).
+ BRFSS: Behavioral Risk Factor Surveillance System (Hệ thống giám sát các yếu tố rủi ro hành vi).
+ GSP: Generalized System of Preferences (Hệ thống ưu đãi tổng quát).
...

Post Top Ad