CLOB là gì? Ý nghĩa của từ clob - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

CLOB là gì? Ý nghĩa của từ clob

CLOB là gì ?

CLOB là “Character Large OBject” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CLOB

CLOB có nghĩa “Character Large OBject”, dịch sang tiếng Việt là “Đối tượng lớn nhân vật”.

CLOB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CLOB là “Character Large OBject”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CLOB:
+ VFMO: Very Fast Moving Object (Vật thể chuyển động rất nhanh).
+ CLOS: Common Lisp Object System (Hệ thống đối tượng Lisp chung).
+ SOAP: Simple Object Access Protocol (Giao thức truy cập đối tượng đơn giản).
+ GNOME: GNU Network Object Model Environment (Môi trường mô hình đối tượng mạng GNU).
+ ORB: Object Request Broker (Nhà môi giới yêu cầu đối tượng).
+ SALT: Southern African Large Telescope (Kính viễn vọng lớn Nam Phi).
...

Post Top Ad