CMOC là gì? Ý nghĩa của từ cmoc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

CMOC là gì? Ý nghĩa của từ cmoc

CMOC là gì ?

CMOC là “Civil-Military Operations Centre” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CMOC

CMOC có nghĩa “Civil-Military Operations Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Điều hành Quân sự-Dân sự”.

CMOC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CMOC là “Civil-Military Operations Centre”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CMOC:
+ BAO: Battlefield Air Operations (Hoạt động trên không chiến trường).
+ UNOSOM: United Nations Operations in Somalia (Hoạt động của Liên hợp quốc tại Somalia).
+ CIMIC: Civil-Military Co-operation (Hợp tác quân sự-dân sự).
+ MORS: Military Operations Research Society (Hiệp hội nghiên cứu hoạt động quân sự).
+ CMO: Civil-Military Operations (Hoạt động quân sự-dân sự).
+ RCC: Rescue Co-ordination Centre (Trung tâm Điều phối Cứu hộ).
...

Post Top Ad