OR là gì? Ý nghĩa của từ or - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

OR là gì? Ý nghĩa của từ or

OR là gì ?

OR là “Operating Room” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OR

OR có nghĩa “Operating Room”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng mổ”.

OR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OR là “Operating Room”.

Một số kiểu OR viết tắt khác:
+ Operational/Operations Research: Nghiên cứu Hoạt động / Vận hành.
+ Oregon.
+ Overreciprocation: Phản ứng quá mức.
+ Oriya language: Ngôn ngữ Oriya.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OR:
+ MG: Malagasy language (Ngôn ngữ Malagasy).
+ CHA: Chamorro language (Ngôn ngữ Chamorro).
+ KIN: Kinyarwanda language (Ngôn ngữ Kinyarwanda).
+ LIM: Limburgish language (Ngôn ngữ Limburgish).
+ MI: Māori language (Tiếng Maori).
...

Post Top Ad