CUDAAP là gì? Ý nghĩa của từ cudaap - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

CUDAAP là gì? Ý nghĩa của từ cudaap

CUDAAP là gì ?

CUDAAP là “Custom Database Applications” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CUDAAP

CUDAAP có nghĩa “Custom Database Applications”, dịch sang tiếng Việt là “Ứng dụng cơ sở dữ liệu tùy chỉnh”.

CUDAAP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CUDAAP là “Custom Database Applications”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CUDAAP:
+ TRAP: Tactical Receive equipment and related Applications (Thiết bị nhận chiến thuật và các ứng dụng liên quan).
+ RADB: Real America Database (Cơ sở dữ liệu Châu Mỹ thực).
+ MSDE: Microsoft Database Engine (Cơ sở dữ liệu Microsoft).
+ ODBC: Open DataBase Connectivity (Mở Kết nối Cơ sở dữ liệu).
+ SIGCAT: Special Interest Group for CD-ROM Applications and Technology (Nhóm lợi ích đặc biệt cho các ứng dụng và công nghệ CD-ROM).
+ IMDB: Internet Movie Database (Cơ sở dữ liệu phim trên Internet).
...

Post Top Ad