JPEG là gì? Ý nghĩa của từ jpeg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

JPEG là gì? Ý nghĩa của từ jpeg

JPEG là gì ?

JPEG là “Joint Photographic Experts Group” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JPEG

JPEG có nghĩa “Joint Photographic Experts Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm chuyên gia nhiếp ảnh chung”.

JPEG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JPEG là “Joint Photographic Experts Group”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến JPEG:
+ ABGI: Addington-Barker Group International (Addton-Barker Group International).
+ JITC: Joint Interoperability Test Command (Lệnh kiểm tra khả năng tương tác chung).
+ G6: Group of 6 (Nhóm 6 người).
+ JFACTSU: U.K. Joint Forward Air Controller Training and Standards Unit (Đơn vị Đào tạo và Tiêu chuẩn Kiểm soát viên Không khí Liên hợp của Vương quốc Anh).
+ ARAG: Advanced Research and Assessment Group (Nhóm nghiên cứu và đánh giá nâng cao).
+ TMJ: TemporoMandibular Joint.
+ CJO: Chief of Joint Operations (Giám đốc điều hành chung).
...

Post Top Ad