DGD&D là gì? Ý nghĩa của từ dgd&d - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

DGD&D là gì? Ý nghĩa của từ dgd&d

DGD&D là gì ?

DGD&D là “UK Directorate General of Development and Doctrine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DGD&D

DGD&D có nghĩa “UK Directorate General of Development and Doctrine”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng cục Phát triển và Học thuyết Vương quốc Anh”.

DGD&D là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DGD&D là “UK Directorate General of Development and Doctrine”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DGD&D:
+ GOA: General of the Army (Tướng quân).
+ J7: Joint Operational Plans & Interoperability Directorate (Các kế hoạch hoạt động chung & Ban giám đốc khả năng tương tác).
+ GGP: General Game Playing (Chơi trò chơi chung).
+ IBDS: International Business Development Specialist (Chuyên gia phát triển kinh doanh quốc tế).
+ LOD: Lines of Development (Các dòng phát triển).
+ ADP: Army Doctrine Publication (Nhà xuất bản Học thuyết Quân đội).
...

Post Top Ad