DLPMC là gì? Ý nghĩa của từ dlpmc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

DLPMC là gì? Ý nghĩa của từ dlpmc

DLPMC là gì ?

DLPMC là “DorsoLateral PreMotor Cortex” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DLPMC

DLPMC có nghĩa “DorsoLateral PreMotor Cortex”, dịch sang tiếng Việt là “Vỏ não trước bên sau”.

DLPMC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DLPMC là “DorsoLateral PreMotor Cortex”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DLPMC:
+ VLPFC: VentroLateral PreFrontal Cortex (Vỏ não trước bên).
+ STC: Superior Temporal Cortex (Vỏ não thái dương cao cấp).
+ CLPFC: CentroLateral PreFrontal Cortex (Vỏ não trước bên trung tâm).
+ MPFC: Medial PreFrontal Cortex.
+ DWW: Down With Webster.
+ LEGAD: Legal Advice (Tư vấn pháp lý).
+ PW: Palau.
+ MEAC: Mid-Eastern Athletic Conference (Hội nghị điền kinh Trung Đông).
...

Post Top Ad