DMSP là gì? Ý nghĩa của từ dmsp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

DMSP là gì? Ý nghĩa của từ dmsp

DMSP là gì ?

DMSP là “U.S. Defense Meteorological Satellite Program” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DMSP

DMSP có nghĩa “U.S. Defense Meteorological Satellite Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình vệ tinh khí tượng quốc phòng Hoa Kỳ”.

DMSP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DMSP là “U.S. Defense Meteorological Satellite Program”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DMSP:
+ GSA: U.S. General Services Administration (Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Hoa Kỳ).
+ NAVSTAR: Navigation Satellite Timing And Ranging (Định vị vệ tinh định vị và phạm vi).
+ PPASC: Plans and Program Analysis Support Center (Trung tâm Hỗ trợ Phân tích Kế hoạch và Chương trình).
+ NAVSAT: Navigation Satellite (Vệ tinh điều hướng).
+ SOAP: Supplemental Offer and Acceptance Program (Chương trình chấp nhận và ưu đãi bổ sung).
+ BMDO: Ballistic Missile Defense Organization (Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Đạn đạo).
+ DLSA: Defense Legal Services Agency (Cơ quan Dịch vụ Pháp lý Quốc phòng).
...

Post Top Ad