JET là gì? Ý nghĩa của từ jet - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

JET là gì? Ý nghĩa của từ jet

JET là gì ?

JET là “Joint European Torus” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JET

JET có nghĩa “Joint European Torus”, dịch sang tiếng Việt là “Chung Châu Âu Torus”.

JET là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JET là “Joint European Torus”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến JET:
+ J4: Joint Logistics Directorate (Tổng cục Hậu cần).
+ JCDS: Joint Chiefs of the Defence Staff (Tham mưu trưởng liên quân quốc phòng).
+ EFTA: European Free Trade Area (Khu vực mậu dịch tự do Châu Âu).
+ JFSOCC: Joint Force Special Operations Component Commander (Chỉ huy thành phần hoạt động đặc biệt của lực lượng chung).
+ ECSC: European Coal and Steel Community (Cộng đồng than và thép châu Âu).
+ JWP: Joint Warfare Publication (Ấn phẩm về Chiến tranh chung).
+ JCIDS: Joint Capabilities Integration and Development System (Hệ thống Tích hợp và Phát triển Khả năng Chung).
...

Post Top Ad