AHEC là gì? Ý nghĩa của từ ahec - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

AHEC là gì? Ý nghĩa của từ ahec

AHEC là gì ?

AHEC là “Australian Health Ethics Committee” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AHEC

AHEC có nghĩa “Australian Health Ethics Committee”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Đạo đức Y tế Úc”.

AHEC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AHEC là “Australian Health Ethics Committee”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến AHEC:
+ AICD: Australian Institute of Company Directors (Viện Giám đốc Công ty Úc).
+ CREEP: Committee for the Re-Election of the President (Ủy ban bầu cử lại Tổng thống).
+ AUSLAN: Australian Sign Language (Ngôn ngữ ký hiệu Úc).
+ ACT: Australian Capital Territory (Lãnh thổ Thủ đô Úc).
+ AADC: Australian Antarctic Data Centre (Trung tâm dữ liệu Nam Cực của Úc).
+ SAC: Standards Activity Committee (Ủy ban Hoạt động Tiêu chuẩn).
...

Post Top Ad