EEC là gì? Ý nghĩa của từ eec - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

EEC là gì? Ý nghĩa của từ eec

EEC là gì ?

EEC là “European Economic Community” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EEC

EEC có nghĩa “European Economic Community”, dịch sang tiếng Việt là “Cộng đồng Kinh tế Châu Âu”.

EEC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EEC là “European Economic Community”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến EEC:
+ ERR: European Romantic Review (Đánh giá lãng mạn Châu Âu).
+ COMECON: Council for Mutual Economic Assistance (Hội đồng tương trợ kinh tế).
+ FFCM: Fellow of the Faculty of Community Medicine (Thành viên của Khoa Y học Cộng đồng).
+ EMA: European Medicines Agency (Cơ quan Y tế Châu Âu).
+ EPCR: European Professional Club Rugby (Câu lạc bộ bóng bầu dục chuyên nghiệp Châu Âu).
...

Post Top Ad