EO là gì? Ý nghĩa của từ eo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

EO là gì? Ý nghĩa của từ eo

EO là gì ?

EO là “Electro-Optics” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EO

EO có nghĩa “Electro-Optics”, dịch sang tiếng Việt là “Quang học điện tử”.

EO là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng EO là “Electro-Optics”.

Một số kiểu EO viết tắt khác:
+ Engagement Operations: Hoạt động giao dịch.
+ Esperanto language: Ngôn ngữ Esperanto.

Gợi ý viết tắt liên quan đến EO:
+ MYA: Burmese language (Tiếng Miến Điện).
+ PEST: UK Public Engagement with Science and Technology (Sự tham gia của cộng đồng Vương quốc Anh với Khoa học và Công nghệ).
+ ELF: Endangered Language Fund (Quỹ Ngôn ngữ Nguy cấp).
+ OS: Ossetic language (Ngôn ngữ ossetic).
+ IKU: Inuktitut language (Ngôn ngữ Inuktitut).
+ TIR: Tigrinya language (Ngôn ngữ Tigrinya).
...

Post Top Ad