FFE là gì? Ý nghĩa của từ ffe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

FFE là gì? Ý nghĩa của từ ffe

FFE là gì ?

FFE là “Fukuoka Futures Exchange” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FFE

FFE có nghĩa “Fukuoka Futures Exchange”, dịch sang tiếng Việt là “Sở giao dịch hàng hóa kỳ hạn Fukuoka”.

FFE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FFE là “Fukuoka Futures Exchange”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FFE:
+ NEX: Navy Exchange (Giao lưu hải quân).
+ FBS: Fukuoka Broadcasting Corporation.
+ NODEF: NATO Oceanographic Data Exchange Format (Định dạng trao đổi dữ liệu hải dương học của NATO).
+ IER: Information Exchange Requirement (Yêu cầu trao đổi thông tin).
+ ECHO: Exchange Clearing House.
+ ASX: Australian Securities Exchange (Sở giao dịch chứng khoán Úc).
...

Post Top Ad