LBT là gì? Ý nghĩa của từ lbt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

LBT là gì? Ý nghĩa của từ lbt

LBT là gì ?

LBT là “Large Binocular Telescope” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LBT

LBT có nghĩa “Large Binocular Telescope”, dịch sang tiếng Việt là “Kính viễn vọng hai mắt lớn”.

LBT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LBT là “Large Binocular Telescope”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LBT:
+ LHC: Large Hadron Collider (Máy va chạm Hadron lớn).
+ JWST: James Webb Space Telescope (Kính viễn vọng không gian James Webb).
+ BLOB: Binary Large OBject (Đối tượng lớn nhị phân).
+ RCT: Robotically Controlled Telescope (Kính viễn vọng điều khiển bằng robot).
+ LEP: Large Electron-Positron collider (Máy va chạm Electron-Positron lớn).
+ CFHT: Canada-France-Hawaii Telescope (Kính viễn vọng Canada-Pháp-Hawaii).
+ FAST: Five hundred meter Aperture Spherical Telescope (Kính viễn vọng hình cầu khẩu độ năm trăm mét).
...

Post Top Ad