JVM là gì? Ý nghĩa của từ jvm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

JVM là gì? Ý nghĩa của từ jvm

JVM là gì ?

JVM là “Java Virtual Machine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JVM

JVM có nghĩa “Java Virtual Machine”, dịch sang tiếng Việt là “Máy ảo Java”.

JVM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JVM là “Java Virtual Machine”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến JVM:
+ ARM: Acorn RISC Machine (Máy Acorn RISC).
+ STRIVE: Synthetic Tactical Real-time Interactive Virtual Environment (Môi trường ảo tương tác thời gian thực chiến thuật tổng hợp).
+ VFT: Virtual Function Table (Bảng chức năng ảo).
+ JSR: Java Specification Request (Yêu cầu Đặc tả Java).
+ ATM: Automated Teller Machine (Máy rút tiền tự động).
+ MOVES: Modeling, Virtual Environments, and Simulation Institute (Viện mô hình hóa, môi trường ảo và mô phỏng).
+ MG: Machine Gun (Súng máy).
...

Post Top Ad