FFP là gì? Ý nghĩa của từ ffp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

FFP là gì? Ý nghĩa của từ ffp

FFP là gì ?

FFP là “Federally Funded Participation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FFP

FFP có nghĩa “Federally Funded Participation”, dịch sang tiếng Việt là “Tham gia do Liên bang tài trợ”.

FFP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FFP là “Federally Funded Participation”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FFP:
+ SLAPP: Strategic lawsuit against public participation (Vụ kiện chiến lược chống lại sự tham gia của cộng đồng).
+ FPS: First Person Shooter.
+ FMSF: False Memory Syndrome Foundation (Tổ chức Hội chứng Trí nhớ Sai).
+ PDL: Premier Development League.
+ PIIGGS: Portugal, Italy, Ireland, Greece, Great Britain - UK, Spain (Bồ Đào Nha, Ý, Ireland, Hy Lạp, Vương quốc Anh - Vương quốc Anh, Tây Ban Nha).
...

Post Top Ad