FORTRAN là gì? Ý nghĩa của từ fortran - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

FORTRAN là gì? Ý nghĩa của từ fortran

FORTRAN là gì ?

FORTRAN là “The IBM Mathematical FORmula TRANslating System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FORTRAN

FORTRAN có nghĩa “The IBM Mathematical FORmula TRANslating System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống TRẦN LẬP TOÁN FORmula của IBM”.

FORTRAN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FORTRAN là “The IBM Mathematical FORmula TRANslating System”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FORTRAN:
+ CVS: Concurrent Versions System (Hệ thống phiên bản đồng thời).
+ DICASS: DIrectional Command Activated Sonobuoy System (Hệ thống Sonobuoy kích hoạt lệnh DIrectional).
+ JOPES: Joint Operations Planning and Execution System (Hệ thống lập kế hoạch và thực hiện hoạt động chung).
+ TEAMS: The East African Marine System (Hệ thống biển Đông Phi).
+ SNES: Super Nintendo Entertainment System (Hệ thống giải trí Super Nintendo).
+ AIS: Automatic Identification System (Hệ thống nhận dạng tự động).
+ JSIMS: Joint Simulation System (Hệ thống mô phỏng chung).
...

Post Top Ad