SMCT là gì? Ý nghĩa của từ smct - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

SMCT là gì? Ý nghĩa của từ smct

SMCT là gì ?

SMCT là “Soldier's Manual of Common Tasks” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SMCT

SMCT có nghĩa “Soldier's Manual of Common Tasks”, dịch sang tiếng Việt là “Sách hướng dẫn về các nhiệm vụ thông thường của người lính”.

SMCT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SMCT là “Soldier's Manual of Common Tasks”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SMCT:
+ CACM: Central American Common Market (Thị trường chung Trung Mỹ).
+ PCTE: Portable Common Tool Environment (Môi trường công cụ chung di động).
+ CUPS: Common Unix Printing System (Hệ thống in Unix chung).
+ CORBA: Common Object Request Broker Architecture (Yêu cầu đối tượng chung Yêu cầu Kiến trúc Môi giới).
+ CE: Common Era (Kỷ nguyên chung).
+ CORD: Common Operational Requirements Document (Tài liệu Yêu cầu Hoạt động Chung).
+ DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Cẩm nang chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần).
...

Post Top Ad