GML là gì? Ý nghĩa của từ gml - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

GML là gì? Ý nghĩa của từ gml

GML là gì ?

GML là “Generalized Markup Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GML

GML có nghĩa “Generalized Markup Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ đánh dấu tổng quát”.

GML là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GML là “Generalized Markup Language”.

Một số kiểu GML viết tắt khác:
+ Geography Markup Language: Ngôn ngữ đánh dấu địa lý.
+ Game Maker Language: Ngôn ngữ Nhà sản xuất Trò chơi.
+ Graph Modelling Language: Ngôn ngữ mô hình hóa đồ thị.
+ Graphical Motion Language: Ngôn ngữ chuyển động đồ họa.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GML:
+ ALTE: Association of Language Testers in Europe (Hiệp hội những người kiểm tra ngôn ngữ ở Châu Âu).
+ BN: Bengali language (Ngôn ngữ Bengali).
+ ESL: English as a Second Language (Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai).
+ MMORPG: Massively multiplayer online role-playing game (Trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi).
+ GY: Grapevine yellows (Bệnh vàng lá nho).
+ MGM: Montgomery, Alabama.
+ LLLTV: Low-Light Level Television (Ti vi mức độ ánh sáng yếu).
...

Post Top Ad