GSR là gì? Ý nghĩa của từ gsr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

GSR là gì? Ý nghĩa của từ gsr

GSR là gì ?

GSR là “Gun Shot Residue” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GSR

GSR có nghĩa “Gun Shot Residue”, dịch sang tiếng Việt là “Dư lượng súng bắn”.

GSR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GSR là “Gun Shot Residue”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GSR:
+ SPAAG: Self-Propelled Anti-Aircraft Gun (Súng phòng không tự hành).
+ MGB: Motor Gun Boat (Thuyền có động cơ).
+ GOA: Gun Owners of America (Chủ sở hữu súng của Mỹ).
+ G9: Assistant Chief-of-Staff, Civil-Military Co-operation (Trợ lý Tổng tham mưu trưởng, Hợp tác quân sự-dân sự).
+ SPA: Single Page Application (Ứng dụng Trang đơn).
+ RDO: Regular Day Off (Ngày nghỉ thường xuyên).
...

Post Top Ad