HIT là gì? Ý nghĩa của từ hit - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

HIT là gì? Ý nghĩa của từ hit

HIT là gì ?

HIT là “Health Information Technology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HIT

HIT có nghĩa “Health Information Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Công nghệ thông tin y tế”.

HIT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HIT là “Health Information Technology”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HIT:
+ ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology (Ban công nhận Kỹ thuật và Công nghệ).
+ TRA: Technology Readiness Assessment (Đánh giá mức độ sẵn sàng của công nghệ).
+ USIA: United States Information Agency (Cơ quan Thông tin Hoa Kỳ).
+ CSERIAC: Crew Systems Ergonomics Information Analysis Center (Trung tâm phân tích thông tin công thái học của hệ thống phi hành đoàn).
+ ASD(HA): Assistant Secretary of Defense - Health Affairs (Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Các vấn đề Y tế).
+ MIDS: Multi-Function Information Distribution System (Hệ thống phân phối thông tin đa chức năng).
+ NHS: National Health Service (Dịch vụ Y tế Quốc gia).
...

Post Top Ad