TANP là gì? Ý nghĩa của từ tanp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

TANP là gì? Ý nghĩa của từ tanp

TANP là gì ?

TANP là “Terrain-Aware Network Planner” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TANP

TANP có nghĩa “Terrain-Aware Network Planner”, dịch sang tiếng Việt là “Công cụ lập kế hoạch mạng nhận biết địa hình”.

TANP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TANP là “Terrain-Aware Network Planner”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TANP:
+ CND: Computer Network Defence (Phòng thủ mạng máy tính).
+ UPTN: Upper Peninsula Telehealth Network (Mạng lưới Telehealth ở Upper Peninsula).
+ BSN: Body Sensor Network (Mạng cảm biến cơ thể).
+ SSRN: Social Science Research Network (Mạng Nghiên cứu Khoa học Xã hội).
+ JINI: Java Intelligent Network Infrastructure (Cơ sở hạ tầng mạng thông minh Java).
+ CREN: Christian Real Estate Network (Mạng lưới Bất động sản Cơ đốc).
...

Post Top Ad