HSS là gì? Ý nghĩa của từ hss - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

HSS là gì? Ý nghĩa của từ hss

HSS là gì ?

HSS là “High-Speed Steel” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HSS

HSS có nghĩa “High-Speed Steel”, dịch sang tiếng Việt là “Thép tốc độ cao”.

HSS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HSS là “High-Speed Steel”.

Một số kiểu HSS viết tắt khác:
+ Health Service Support: Hỗ trợ Dịch vụ Y tế.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HSS:
+ DRMS: Defense Revitalization and Marketing Service (Dịch vụ Tiếp thị và Phục hồi Quốc phòng).
+ XNS: Extensible Name Service (Dịch vụ Tên mở rộng).
+ ACAS: Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Dịch vụ tư vấn, hòa giải và trọng tài).
+ ECSC: European Coal and Steel Community (Cộng đồng than và thép châu Âu).
+ SAFER: Steel And Foam Energy Reduction (Giảm năng lượng thép và bọt).
+ HSA: Health Savings Account (Tài khoản tiết kiệm sức khỏe).
...

Post Top Ad