KEN là gì? Ý nghĩa của từ ken - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

KEN là gì? Ý nghĩa của từ ken

KEN là gì ?

KEN là “Kenya” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KEN

KEN có nghĩa “Kenya”, dịch sang tiếng Việt là “Kenya”.

KEN là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng KEN là “Kenya”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KEN:
+ KPMG: Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler (Klynveld, Than bùn, Marwick, Goerdeler).
+ KUR: Kurdish language (Ngôn ngữ người Kurd).
+ ECS: EOSDIS Core System (Hệ thống lõi EOSDIS).
+ EIAH: Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain (Thông tin môi trường pour l'Apprentissage Humain).
+ NYHA: New York Heart Association (Hiệp hội tim mạch New York).
+ NAI: Named Area of Interest (Khu vực quan tâm được đặt tên).
...

Post Top Ad