IAI là gì? Ý nghĩa của từ iai - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

IAI là gì? Ý nghĩa của từ iai

IAI là gì ?

IAI là “International African Institute” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IAI

IAI có nghĩa “International African Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Châu Phi Quốc tế”.

IAI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IAI là “International African Institute”.

Một số kiểu IAI viết tắt khác:
+ Israel Aircraft Industries.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IAI:
+ AIR: Aircraft Inventory Record (Hồ sơ Kiểm kê Máy bay).
+ MBIDST: Member of the British Institute of Dental and Surgical Technologists (Thành viên của Viện Kỹ thuật Nha khoa và Phẫu thuật Anh Quốc).
+ MMIC: McLean Meditation Institute Certified (Viện thiền McLean được chứng nhận).
+ CCITT: Consultative Committee for International Telephony and Telegraphy (Ủy ban Tư vấn về Điện thoại và Điện báo Quốc tế).
+ ABGI: Addington-Barker Group International (Addton-Barker Group International).
...

Post Top Ad