UPT là gì? Ý nghĩa của từ upt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

UPT là gì? Ý nghĩa của từ upt

UPT là gì ?

UPT là “Universal Personal Telecommunications” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UPT

UPT có nghĩa “Universal Personal Telecommunications”, dịch sang tiếng Việt là “Viễn thông cá nhân toàn cầu”.

UPT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UPT là “Universal Personal Telecommunications”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UPT:
+ UPDM: Universal Pattern Decomposition Method (Phương pháp phân rã mẫu phổ quát).
+ USR: Universal System Resources (Tài nguyên Hệ thống Phổ quát).
+ GPT: GEC-Plessey Telecommunications (Viễn thông GEC-Plessey).
+ LUCA: Last Universal Common Ancestor (Tổ tiên chung cuối cùng).
+ NSTAC: National Security Telecommunications Advisory Committee (Ủy ban Cố vấn Viễn thông An ninh Quốc gia).
+ UMTS: Universal Mobile Telecommunications System (Hệ thống Viễn thông Di động Toàn cầu).
...

Post Top Ad