IST là gì? Ý nghĩa của từ ist - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

IST là gì? Ý nghĩa của từ ist

IST là gì ?

IST là “Information System Technology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IST

IST có nghĩa “Information System Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Công nghệ Hệ thống Thông tin”.

IST là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IST là “Information System Technology”.

Một số kiểu IST viết tắt khác:
+ Institute for Simulation and Training: Viện mô phỏng và đào tạo.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IST:
+ MIDAS: Man-machine Integration Design and Analysis System (Hệ thống thiết kế và phân tích tích hợp người-máy).
+ MSDE: Mission Simulation Dynamic Engine (Công cụ động mô phỏng sứ mệnh).
+ CIR: Critical Information Requirements (Yêu cầu thông tin quan trọng).
+ TCAS: Traffic Collision Avoidance System (Hệ thống tránh va chạm giao thông).
+ AGTS: Advanced Gunnery Training System (Hệ thống đào tạo súng tiên tiến).
+ TWAIN: Technology Without An Interesting Name (Công nghệ không có tên thú vị).
+ FPS: Fire Prevention System (Hệ thống phòng cháy).
+ NIEHS: National Institute of Environmental Health Sciences (Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường Quốc gia).
...

Post Top Ad