VDR là gì? Ý nghĩa của từ vdr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

VDR là gì? Ý nghĩa của từ vdr

VDR là gì ?

VDR là “North Vietnam” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VDR

VDR có nghĩa “North Vietnam”, dịch sang tiếng Việt là “Bắc Việt Nam”.

VDR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VDR là “North Vietnam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VDR:
+ NATO: North Atlantic Treaty Organization (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương).
+ NNE: North North-East (Bắc Đông Bắc).
+ VVAF: Vietnam Veterans of America Foundation (Tổ chức Cựu chiến binh Hoa Kỳ Việt Nam).
+ NAMBLA: North American Man-Boy Love Association (Hiệp hội tình yêu giữa nam và nam ở Bắc Mỹ).
+ FRR: North Frisian language (Ngôn ngữ Bắc Frisian).
+ IONA: Islands of the North Atlantic (Các đảo ở Bắc Đại Tây Dương).
+ MENA: Middle East and North Africa (Trung Đông và Bắc Phi).
+ LNER: London North Eastern Railway.
...

Post Top Ad