ISTAR là gì? Ý nghĩa của từ istar - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

ISTAR là gì? Ý nghĩa của từ istar

ISTAR là gì ?

ISTAR là “Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ISTAR

ISTAR có nghĩa “Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance”, dịch sang tiếng Việt là “Tình báo, Giám sát, Thu thập mục tiêu và Trinh sát”.

ISTAR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ISTAR là “Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ISTAR:
+ CVRT: Combat Vehicle Reconnaissance Tracked (Theo dõi trinh sát phương tiện chiến đấu).
+ JSTARS: Joint Surveillance Target Attack Radar System (Hệ thống radar tấn công mục tiêu giám sát chung).
+ ARH: Armed Reconnaissance Helicopter (Trực thăng trinh sát vũ trang).
+ NRO: U.S. National Reconnaissance Office (Văn phòng do thám quốc gia Hoa Kỳ).
+ LORTID: LOng Range Target IDentification (Nhận dạng mục tiêu phạm vi LOng).
+ ISR: Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (Tình báo, Giám sát và Trinh sát).
+ BTID: Battlefield Target Identification Device (Thiết bị nhận dạng mục tiêu chiến trường).
...

Post Top Ad