ITAS là gì? Ý nghĩa của từ itas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

ITAS là gì? Ý nghĩa của từ itas

ITAS là gì ?

ITAS là “Improved Target Acquisition Sight” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ITAS

ITAS có nghĩa “Improved Target Acquisition Sight”, dịch sang tiếng Việt là “Cải thiện Tầm nhìn Chuyển đổi Mục tiêu”.

ITAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ITAS là “Improved Target Acquisition Sight”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ITAS:
+ BTIS: Battlefield Target Identification System (Hệ thống xác định mục tiêu chiến trường).
+ ICM: Improved Conventional Munition (Đạn thông thường cải tiến).
+ OPTAR: Operational target (Mục tiêu hoạt động).
+ SACLOS: Semi-Automatic Command to Line of Sight (Lệnh bán tự động đến dòng tầm nhìn).
+ MTF: Magnetized target fusion (Hợp nhất mục tiêu được từ hóa).
...

Post Top Ad