USAPATRIOT là gì? Ý nghĩa của từ usapatriot - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

USAPATRIOT là gì? Ý nghĩa của từ usapatriot

USAPATRIOT là gì ?

USAPATRIOT là “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ USAPATRIOT

USAPATRIOT có nghĩa “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism”, dịch sang tiếng Việt là “Thống nhất và củng cố nước Mỹ bằng cách cung cấp các công cụ thích hợp cần thiết để ngăn chặn và cản trở chủ nghĩa khủng bố”.

USAPATRIOT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng USAPATRIOT là “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến USAPATRIOT:
+ GWOT: Global War on Terrorism (Cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu).
+ ACNA: Anglican Church in North America (Nhà thờ Anh giáo ở Bắc Mỹ).
+ CSA: Confederate States of America (Liên Bang Hoa Kỳ).
+ DBM: Detection By Movement (Phát hiện theo chuyển động).
...

Post Top Ad