TFTP là gì? Ý nghĩa của từ tftp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

TFTP là gì? Ý nghĩa của từ tftp

TFTP là gì ?

TFTP là “Trivial File Transfer Protocol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TFTP

TFTP có nghĩa “Trivial File Transfer Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức truyền tệp tầm thường”.

TFTP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TFTP là “Trivial File Transfer Protocol”.

Một số kiểu TFTP viết tắt khác:
+ Terrorist Finance Tracking Program: Chương trình Theo dõi Tài chính Khủng bố.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TFTP:
+ SCTP: Stream Control Transmission Protocol (Giao thức truyền điều khiển luồng).
+ IFC: International Finance Corporation (Tổ chức Tài chính Quốc tế).
+ BATTERS: Bisei Asteroid Tracking Telescope for Rapid Survey (Kính viễn vọng theo dõi tiểu hành tinh Bisei để khảo sát nhanh).
+ MOF: Ministry of Finance (Bộ tài chính).
+ DSP: Defense Standardization Program (Chương trình Tiêu chuẩn hóa Quốc phòng).
...

Post Top Ad