IVI là gì? Ý nghĩa của từ ivi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

IVI là gì? Ý nghĩa của từ ivi

IVI là gì ?

IVI là “Interchangeable Virtual Instrument” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IVI

IVI có nghĩa “Interchangeable Virtual Instrument”, dịch sang tiếng Việt là “Công cụ ảo có thể hoán đổi cho nhau”.

IVI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IVI là “Interchangeable Virtual Instrument”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IVI:
+ JVM: Java Virtual Machine (Máy ảo Java).
+ VI: Virtual Instrument (Công cụ ảo).
+ LABVIEW: Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench (Bàn làm việc kỹ thuật thiết bị đo lường ảo trong phòng thí nghiệm).
+ PVC: Permanent Virtual Circuit (Mạch ảo vĩnh viễn).
+ MVNO: Mobile virtual network operator (Nhà khai thác mạng ảo di động).
...

Post Top Ad