ORB là gì? Ý nghĩa của từ orb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

ORB là gì? Ý nghĩa của từ orb

ORB là gì ?

ORB là “Object Request Broker” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ORB

ORB có nghĩa “Object Request Broker”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà môi giới yêu cầu đối tượng”.

ORB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ORB là “Object Request Broker”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ORB:
+ RFE: Request for Evaluation (Yêu cầu đánh giá).
+ RFP: Request for Proposal (Yêu cầu đề xuất).
+ MACHO: MAssive Compact Halo Object (Đối tượng Halo nhỏ gọn MAssive).
+ RFC: Request for Comments (Yêu cầu cho ý kiến).
+ OMT: Object Model Template (Mẫu mô hình đối tượng).
...

Post Top Ad